Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Το Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών (ΕΔΥ) εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες με γνωστικό αντικείμενο:

  • Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο
  • Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών
  • Τηλεφωνικά Συστήματα και Συστήματα Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών ISDN
  • Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τυπική Προδιαγραφή αυτών
  • Ανάλυση και Αξιολόγηση της Επίδοσης Δικτύων και Πρωτοκόλλων
  • Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες και Ποιότητα Υπηρεσιών
  • Ασφάλεια και Απόρρητο Επικοινωνιακών Συστημάτων

Το ΕΔΥ συμβάλει στην εκπαίδευση νέων μηχανικών μέσω της διδασκαλίας μια σειράς προπτυχιακών μαθημάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα των δικτύων υπολογιστών και επικοινωνιών, (Δίκτυα Επικοινωνιών, Δίκτυα Υπολογιστών, Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών, Εξομοίωση Συστημάτων Επικοινωνιών, Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών, Τηλεφωνία, Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες, Διαμόρφωση, Φώραση και Εκτίμηση Σημάτων, Ψηφιακές Επικοινωνίες), καθώς και στην εκπαίδευση νέων υποψήφιων διδακτόρων μέσω των ακόλουθων μεταπτυχιακών μαθημάτων (Βελτιστοποίηση δικτύων, Προχωρημένα θέματα τηλεπικοινωνιακής κίνησης, Διαχείριση δικτύων και συστημάτων), παρέχοντάς τους ταυτόχρονα την ευκαιρία συμμετοχής σε δραστηριότητες εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης.

File Attachment: